Rollebeskrivelser

Styreleder:

 • Fastsette agenda for styremøter og lede møtene.
 • Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben.
 • Ansvarlig Kvalitetsklubb (Se detaljerte oppgaver under Kvalitetsklubbansvarlig).
 • Hovedansvarlig for kontakt med fotballkrets, NFF, idrettskrets og NIF.
 • Overgangsansvarlig (Se detaljerte oppgaver under Overgangsansvarlig).
 • Klubbens pressekontakt.
 • Ansvar for daglig drift, herunder oppfølging av administrative rutiner.

Kvalitetklubbansvarlig:

 • Være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot krets.
 • Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben.
 • Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.
 • Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet.

Økonomiansvarlig:

 • Lede og koordinere økonomiarbeidet – og lede et evt økonomiutvalg.
 • Koordinere budsjettarbeidet, gjennomføre i tråd med styre- og årsmøtevedtak.
 • Rapportere på styremøter, foreslå tiltak hvis det er vesentlige avvik fra budsjettet.
 • Følge opp regnskapsfører.
 • Ansvar for ajourførte medlemslister, utfaktureringer og utbetalinger.
 • Økonomiutvalget skal sikre klubben stabile inntektskilder.

Sekretær:

 • Innkalling / referat styremøter, føre protokoll.
 • Ajourføre klubbhåndboken og være redaktør for klubben eller gruppas hjemmeside.
 • Spillerregistrering.
 • Søknader (cuper, fotballskoler, sammensatte lag, overårige mm).
 • Påmelding av lag.
 • Mottak og distribusjon av e-post.

FIKS-ansvarlig:

Ansvaret for at ROS Fotball benytter alle NFF relevante datasystemer og at de brukes riktig.

 • Forankring – påse at klubbens ledelse til en hver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver.
 • Brukeradministrasjon – påse at klubben til en hver tid har personer i klubben med nødvendige ”tilganger” til FIKS.
 • Brukeropplæring – påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med fotballkretsen.

FIKS- ansvarliges oppgaver:

 • Registrere lag: Lagnavn, spillere m/ kontaktperson og trenere mot kretsen.
 • Melde opp lag til serien; frist i løpet av januar/februar
 • Holde FIKS- registeret oppdatert til enhver tid.
 • Registrere alle spillere f.o.m. det året de fyller 12 år.
 • Håndtere spilleroverganger
 • Sørge for at alle trenere/lagledere er registrert som klubb-brukere i FIKS, slik at de har tilgang til kamp – rapporter etc.

Dommeransvarlig:

Dommeransvarlig har et spesielt ansvar for å utvikle ROS Fotballs dommerfaglige nivå.

 • Har sammen med styret hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag.
 • Legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker det, følge opp og veilede disse i kamper.
 • Ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.
 • Ansvar for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.
 • Ansvar for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.
 • Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder også deltakelse på treningsleir.
 • Heve dommerens status i klubben!

Dommeransvarlig/koordinatorens viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med:

 • Klubbens dommere
 • Klubbens styre og administrasjon
 • Lagledere og trenere
 • Fotballkretsen

Sportslig leder (3 funksjoner);

 1. Gutter – Barn og Ungdom.
 2. Jenter / Damer – Barn, Ungdom – A-lag.
 3. Herrer – JR, Rekrutt/B-Lag, A-Lag.
 • Ansvarlig for utvikling og implementering av sportsplanen og andre retningslinjer for sportslig aktivitet og at disse blir fulgt.
 • Differensiering (som også bl.a. inkluderer hospitering).
 • Ansettelse av trenere og personer i andre sentrale (og sportslige) verv.
 • Prioriteringer (økonomi, anlegg, trenere, etc.).
 • Utvikling av sportslig kompetanse i klubben.

Fair Play ansvarlig (Sportslig ledelse):

Klubbens styre oppnevner en Fair play-ansvarlig som kan, men ikke må, være et styremedlem som er ansvarlig for å koordinere Fair Play tiltakene i klubben og bruke Fair Play programmet som en veileder.

Overordnete ansvarsområder:

 • Implementere klubbens strategi ut i praksis.
 • Bindeledd mellom styret og lagene i klubb.
 • Kommunikasjon med krets og forbund.
 • Samarbeid med andre klubber i kretsen (delta på fellesmøter).

Praktiske ansvarsområder:

 • Synliggjøre Fair play i klubbens sportsplan, håndbok og verdidokumenter.
 • Påse at anlegget har et Fair play-preg.
 • Bestille Fair play-effekter.
 • Bistå ved Fair play-kvelder i klubb for spillere/foreldre/trenere.
 • Holdningkontrakter i klubben, for spillere, trenere, lagledere og lag.
 • Bistå lagledere og trenere ved konkrete episoder.
 • Sørge for at rutiner for kampavvikling overholdes i alle klubbens kamper.

Oppstartsansvarlig (Sportslig ledelse):

Oppstartsansvarlig må gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for klubben. Kjenne verdigrunnlaget og de mest grunnleggende rutiner og praksis. Personen bør også ha kjennskap til sportsplan med spesielt fokus på 3er og 5er fotball, de minste.

Oppstartsansvarlig i ROS har ansvar for følgende:

 • Kompetansekravet til Oppstartsansvarlig er likt minimumskravet for klubbens trenere til de yngste årsklassene.
 • Tidspunkt for oppstart av nye årganger er på vårparten med hovedoppstart ved skolestart.
 • Oppstartsansvarlige påser at trener og laglederteam velges blant foreldrene og følger lagets treninger første måneden etter oppstart. Og er mentor første året.
 • Oppstartsansvalg setter de første treningsøktene og lærer trenere opp i oppvarming og  grunn oppsettet for ROS treninger, ihht sportsplan.
 • Ved store årskull startes Midtbygda og Spikkestad opp adskilt. Det er et mål å starte opp samlet og dele inn i passe store treningsgrupper. Gruppene bør rullere.
 • For å kartlegge interesser og kompetanse for å påta seg trener og laglederoppgaver påser oppstartsansvarlig at det gjennomføres foreldremøter før første trening.
 • Det inviteres til første oppstart/foreldremøter gjennom web, facebook og flyers på barnehagene samt oppslag på lokale butikker.
 • Oppstartsansvarlig legger til rette for og gjennomfører oppstartsmøret med støtte av et styremedlem for å forankre klubbens verdigrunnlag.
 • Oppstartsansvarlig har et ansvar for å evaluere og videreutvikle klubbens rekrutteringsplan.

Ansvarlig politiattester:

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, skal ha politiattest. Ordningen i korte trekk:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

 • Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av politiattest.
 • Styret oppnevner en person som er ansvarlig for å avkreve politiattest.
 • Idrettslaget sender inn søknad om politiattest på vegne av de som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
 • Selve attesten sendes fra politiet hjem til den enkelte som selv må fremvise den for den styreoppnevnte personen i idrettslaget. Politiattesten skal bare fremvises og aldri lagres hos idrettslaget.
 • Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
 • Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene: e-post: politiattest@idrettsforbundet.no – telefon: 800 30 630.

Trenerkoordinator:

Trenerkoordinator rapporterer til sportslig leder og gjennomfører sine aktiviteter i tett dialog med sportslig ledelse.

 • Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben.
 • Planlegging trenerforum – ansvarlig for å utarbeide en struktur på hvordan trenerforum i klubben skal organiseres.
 • Gjennomføring trenerforum – ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført iht sportsplan.
 • Følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne!
 • Kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.
 • Sammen med sportslige ledere bidra til rekruttering av nye trenere.