Rekruttering

Spillere:
ROS Fotball rekrutterer spillere primært fra Spikkestad, Røyken og Hyggen. Spillere kan tas opp i klubben fra og med det året de fyller 6 år. Yngre enn 6 år henvises til idrettsskole.

Sportslig ledelse i klubben har ansvaret for å informere foreldre og spillerne om mulighetene til fotballaktiviteter i et sosialt trygt miljø.

ROS Fotball ønsker å ha et godt samarbeid med de andre særgruppene i IL ROS. Dette for at allsidighet er bra for ungene. Til dette er det satt opp egne kjøreregler

ROS Fotball skal rekruttere spillere ved å tilby faglig høy trenerkompetanse og et sosialt og trygt miljø. ROS TIL ALLE er verdigrunnlag som skal prege alle våre aktiviteter.

Årlig gjennomføres det oppstartsmøter for foreldre i forkant av sesongstart. Det rekrutteres gjennom målrettet aktiviteter og informasjon:

  • Informasjon delt ut via ranselpost på skolene.
  • Egne fotball dager på idrettslagets idrettsskole
  • Informasjons foldere / flyers delt ut på barnehagene.
  • Egne jenteløft tiltak rekrutteringsdager/kvelder/helger.
  • Rekruttering gjennom sosiale medier.
  • Gjennom synlighet i nærmiljøet –oppslag på butikker.

Informasjons-flyer / ranselpost høsten 2016

Informasjons-flyer / ranselpost høsten 2015

Presentasjon / introduksjon foreldremøte våren 2016

Trenerrekruttering og trenerutvikling:
Foreldrene er en viktig målgruppe når det gjelder å skaffe trenere til de yngste lagende. Det forutsettes at foreldre som påtar seg et treneransvar gjør det av egeninteresse, og etter hvert utvikler seg i trenerrollen i samsvar med kompetansekravene og målsetningene for arbeidet i ROS Fotball.

Lag som spiller 11èr og 9’er fotball skal ha tilbud om utdannede trenere. I årene som kommer ønsker ROS Fotball å ha fokus på å kartlegge, engasjere og utvikle trenere.

Dyktige trenere er en av de fremste forutsetningene for at fotball blir en trygg og sosial møteplass hvor alle spillere får individuell utvikling og oppmerksomhet.

 

NFF’s anbefalinger for rekruttering:

IL ROS Fotball skal følge NFF’s anbefalinger for rekruttering – Foreldreinformasjon