Cuper og lagsreiser; Trener godtgjørelse

ROS Fotball er en dugnad/medlemfinansiert klubb. Dette medfører at alle utgifter til syvende og sist må dekkes av medlemmenes samlede kontingent. Dette gjelder alt fra baner og anlegg, forsikringer, dommer/kretsavgifter, utstyr og baller, samt strøm vann og kloakk for å nevne noe.

ROS Fotball har som breddeklubb visjon om ROS TIL ALLE. Dette medfører at det skal jobbes for å holde kontingenter/deltagerutgifter på et forsvarlig nivå. Alle turer må derav planlegges med respekt for FLEST MULIG – LENGST MULIG – BEST MULIG.

Lagene er selv ansvarlig for finansiering av cuper og reiser ut over seriespill og deltager/ påmeldingsavgiften til to cuper som dekkes av klubben. Det henvises til våre felles dugnadregler for gjennomføring og finansiering av lagenes ekstra aktiviteter.

Bakgrunn;

De fleste årskullene vil etter som de vokser til ønske deltagelse på cuper som er et stykke unna. Dette kan være Sverige, Danmark eller enda lenger unna. Dette er det en tradisjon for i ROS Fotball. Klubben ønsker at lagene/årskullene skal sette seg egne ambisjoner og mål for dette. Klubben/styret kan være behjelpelige med ideer til reisemål.

Fra tid til annen diskuteres det om trenerne skal godtgjøres eller kun få dekket kostnader til reise og opphold. Praksis de senere årene er at ‘’Foreldretrenere’’ IKKE kompenseres. Dette fordi de i praksis er med sine egne barn på aktiviteter på lik linje med øvrige foreldre som blir med som lagleder, sjåfør eller ansvarlig for deler av det sosiale rundt turen.

Trenere som er uten egne barn i laget/års-trinnet har forståelig nok en annen motivasjon. Dette er og trenere som har egen avtale med klubben. Spesielt fra ungdomsfotballen og oppover er dette mest aktuelt. Disse trenerne er godtgjort, i tillegg til treninger, for å være med på seriekamper og to cuper som dekkes av klubben.

Vedtak;

  • Trener skal IKKE godgjøres eller på annen måte lønnes for å deltagelse på cuper/reiser. Dette er frivillig for trenerne å delta på, spesielt ved overnatting.
  • Utgifter til reise og overnatting skal kun dekkes av lagskassa. Laget må innberegne dette i sitt totale reisebudsjett for turen sett under et. Tilsvarende for eventuelle hjelpetrenere.
  • Ønsker trener annen overnatting eller reisemåte enn det som er besluttet for resten av laget/foreldregruppen dekkes rimeligste alternative løsning, opp til samme kost/utgiftsnivå.
  • Utgifter til mat dekkes kun når det, av spesielle årsaker, må påregnes ekstra ut over lagets bespisning/kostnad. Det er da kun den dokumenterte merutgiften som dekkes.
  • Treningsleirer for Junior/Senior følger egne regler og er et målrettet tiltak fra klubben for å forhindre frafall. Dette må det søkes om til fotballstyret i hvert enkelt tilfelle/reise, før reisen gjennomføres. Har stilles det også krav til sportslig opplegg.

 

Styresak 42/18 – 26 september 2018.