Dugnadsregler

Informasjon Dugnadsregler.

ROS Fotball er et dugnadsdrevet frivillig idrettslag i sterk vekst, med over 650 aktive spillere. Fotballgruppa er godt forankret i NFFs verdier flest mulig, lengst mulig og best mulig. Vi ønsker et ROS for alle, der alle bidrar til at lagene får et godt sosialt og sportslig tilbud.

ROS Fotball er tuftet på frivillig innsats fra spillere/foreldre. Dugnadsarbeidet er sosialt, gøy og frivillig men med en klar forventning om at alle bidrar etter evne. Dugnad sparer ROS Fotball for utgifter som ellers måtte vært dekket gjennom treningsavgiftene. Klubbens inntekter fra lagene brukes til å bedre det sportslige tilbudet for både store og små.

Alle lag skal ha en lagkasse med bankkonto i ROS for inn/utbetalinger. Opprettelse av lagkonto bør gjøres ved oppstart av lagene. Da har man mulighet til å kontinuerlig å holde oversikt og spare opp dugnadsmidler til senere cuper/turer i inn- og utland.

IL ROS Fotball innførte felles dugnads-  og sponsorregler for alle lag fra 2015. Ordningen justeres til et moderat beløp årlig. Balansert mot andre klubborganiserte dugnader.

Fotballstyret har satt følgende generelle regler for dugnadstilskudd fra lagene;

  • Alle lag der spillerne betaler treningsgebyr skal betale et årlig dugnadstilskudd til klubben. Beløp fastsettes moderat årlig.
  • De to yngste aldersgruppene er fritatt for generelt dugnadstilskudd, da disse selger fotballodd. De to yngste årsklassene kan bes om andre inntektsbringende dugnader.
  • Dugnadstilskuddet faktureres årlig etter 15. november.
  • Innbetalingen fra lagene skal baseres på størrelsen på lagene. Lag bestående av få spillere har mindre dugnadstilskudd til klubben enn større lag.
  • Lagene oppfordres til å lete opp dugnader selv, gjerne via dugnadssider på nettet. Klubben er også behjelpelig med å finne dugnader gjennom vår dugnadsansvarlig.
  • Dugnadstilskuddet fra lagene øremerkes til fellesutstyr i klubben, herunder innkjøp og vedlikehold av fotballmål, vinterballer og annet felles utstyr.
  • Alle sponsoravtaler som lagene inngår med lokale bedrifter skal godkjennes av fotballstyret for å sikre helhetlige avtaler med god synlighet for sponsoren.
  • Laglederne på det enkelte lag har et særskilt ansvar for gjennomføring av både klubbdugnader vedtatt av styret og lagets egne vedtatte dugnader i foreldregruppen. Lagledelsen påser at deltagelsen fordeles rettferdig/solidarisk.

Husk at dugnadene skal være frivillig med ansvar. Dugnadene skal være sosiale og hyggelige for å bidra til å styrke fellesskapet. til spillernes beste.

NIF_Dugnad – en veileder